Köszöntelek a dingogear.hu online áruházban!

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

FIGYELEMFELHÍVÁS A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

 

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni a Felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum az FM MÉDIA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1021 Budapest, Furulya utca 1. 1. em. 7.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-868680; adószáma: 13700281-2-41; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.dingogear.hu weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) magyar nyelvű általános szerződési és felhasználási feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől a Szolgáltatónak eltérni nem áll módjában, és az itt rögzítettek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-81.§§ rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. A Szolgáltató általános forgalmi adó alanya. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a jelen ÁSZF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük Felhasználóinkat arra, hogy minden értelmezési kérdésben ismerjék meg és használják a jelen ÁSZF fogalom meghatározásait, amelyet az „Értelmező rendelkezések” fejezetben találnak meg.

 

Szolgáltató a kérdések tisztázása érdekében bármikor szívesen áll a Felhasználók rendelkezésére a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

 

Elöljáróban rögzíteni szeretnénk azt is, hogy az ÁSZF olyan speciális jogügyletek szabályozását tartalmazza, amelyek eltérhetnek az eddig Önök által megismert gyakorlattól, ezért kérjük, hogy az ÁSZF-et figyelmesen olvassák végig, és kizárólag annak részletes áttanulmányozása után lépjenek szerződéses kapcsolatba a Szolgáltatóval.

 

Felhívjuk a Felhasználóink figyelmét, hogy a felhasználói igények meghatározásánál az olyan felhasználó magatartását vesszük alapul, aki ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

 

AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ÖN ÉS A SZOLGÁLTATÓ MEGÁLLAPODÁSÁNAK FELTÉTELEI, AMELYEK A HONLAP, ILLETVE ANNAK EGYES SZOLGÁLTATÁSAI ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZNAK. AZ ÁSZF TARTALMAZZA A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL A HONLAPON KERESZTÜL A FELHASZNÁLÓKNAK NYÚJTOTT ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉTELEIT, A SZOLGÁLTATÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÓK JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT. AZ ÁSZF MINDEN JOGÜGYLETRE ÉS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZIK, AMELY A HONLAPON KERESZTÜL TÖRTÉNIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY ANNAK TELJESÍTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL VAGY KÜLFÖLDRŐL, A SZOLGÁLTATÓ VAGY KÖZREMŰKÖDŐJE ÁLTAL TÖRTÉNIK.

 

A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉHEZ AZ ÁSZF ÁTOLVASÁSA UTÁN KATTINTSON A „TUDOMÁSUL VESZEM ÉS ELFOGADOM” GOMBRA. HA JELEN ÁSZF FELTÉTELEI NEM ELFOGADHATÓAK AZ ÖN SZÁMÁRA, NE KATTINTSON A „TUDOMÁSUL VESZEM ÉS ELFOGADOM” GOMBRA, ÉS NE HASZNÁLJA A HONLAPOT, VALAMINT AZOK EGYES SZOLGÁLTATÁSAIT.

 

AZ „TUDOMÁSUL VESZEM ÉS ELFOGADOM” GOMBRA TÖRTÉNŐ KATTINTÁSSAL ÖN ELISMERI ÉS KIJELENTI, HOGY AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN TELJESKÖRŰEN MEGISMERTE, ANNAK TARTALMÁT KIFEJEZETTEN ELFOGADJA.

 

 

 

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A www.dingogear.hu honlap (a továbbiakban: „Honlap”) az FM Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1021 Budapest, Furulya utca 1. 1. em. 7.; cégjegyzékszáma: Cg01-09-868680; adószáma: 13700281-2-41; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Szolgáltató”) tulajdona. A Társaság a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg.01-09-868680 cégjegyzékszámon bejegyzett, korlátolt felelősségű társaság formában működő jogi személy. A Társaság a tevékenységét a mindenkor hatályos magyar jogszabályok alapján végzi.

A Társaság bankszámláját vezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és HitelBank Zrt.

A Társaság bankszámlaszáma: 10401196-00002937-00000003

1.2 A Társaság részére a tárhelyet a Mile Informatika Kft (székhely: 2837 Vértesszőlős Sánc utca 2.; elektronikus elérhetőség: www.mile.hu) biztosítja.

1.3 A Társaság célja, hogy a Honlapon működtett elektronikus áruházon keresztül Magyarország területén a kutyaoktatáshoz és kutyasporthoz szükséges felszereléseket és eszközöket értékesítsen.

1.4 A Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy az általa forgalmazott Termékek import jellegűek, azaz a Társaság azokat külföldről szerzi be, továbbá a Honlapon feltüntetett árak a magyar jogszabályoknak megfelelő ÁFA-kulcsot tartalmazzák, azonban a szállítással felmerülő költségeket nem.

1.5 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Társaság a szerzői jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, illetve a megvalósítást.

1.6 A Honlap használatával Ön kifejezetten elfogadja a jelen dokumentumban szereplő szerződési feltételeket.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2.1 A jelen ÁSZF értelmezése során az alábbiakban felsorolt nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

„Adatvédelmi Szabályzat” jelenti a Felhasználó által a Regisztráció során megadott személyes adatok Társaság általi, a hatályos uniós jogforrásoknak és a magyar jogszabályoknak – különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) – megfelelő adatkezelését, annak részletszabályait, mely szabályzat bárki számára, hozzáférhetően, elektronikus módon a […] címen található.

 

„Adásvételi Szerződés” jelenti a Felhasználó által a Termék(ek)nek Honlapon történő Megrendelését a Társaságtól.

 

„ÁSZF” azt a Társaság által alkalmazott szabályrendszert jelenti, amely meghatározza a Társaság és a Felhasználó közötti elektronikus kereskedelmi jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Társaság és valamennyi Felhasználója közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Felhasználó a Honlap használatával Terméket vásárol a Társaságtól.

 

„Elkertv.” jelenti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.

 

„Felhasználó” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, aki/amely a jelen ÁSZF elfogadását követően a Társaság Honlapját Regisztráció után vagy Regisztráció nélkül használja.

 

„Harmadik Személy” jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, amely vagy aki nem azonos a Felhasználóval, illetőleg a Társasággal vagy annak képviselőjével.

 

„Infotv.” jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

 

„Megrendelés” jelenti a Regisztrált vagy Regisztráció nélküli Felhasználó azon szándékát, hogy a Honlapon felelhető, általa kiválasztott Terméket az ellenszolgáltatás megfizetését követően a Társaságtól kézhezkapja.

 

„Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.

 

„Regisztráció” jelenti azt a folyamatot, melynek során a Felhasználó a Személyes Adatait a Társaság nyilvántartásában rögzíti.

 

„Személyes Adat” jelenti valamennyi, a természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adatot, az adatból levonható, természetes személy Felhasználóra vonatkozó következtetést.

 

„Szolgáltatás” jelenti a Társaság által a Felhasználónak az ÁSZF elfogadását követően a Honlapon keresztül nyújtott bármely elektronikus kereskedelmi szolgáltatását vagy azok együttesét. Ilyennek minősül a különösen, de nem kizárólagosan a Termékek Társaság általi forgalmazása Megrendelések céljából.

 

„Társaság” vagy „Szolgáltató” jelenti az FM Média Kft (székhelye: 1021 Budapest, Furulya utca 1. 1. em. 7.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-868680; adószáma: 13700281-2-41 ).

 

„Tartalom” jelenti azt a tartalmat, amit a Társaság a Honlap felületén megjelenít.

 

„Termék” jelenti a Társaság által az Európai Unió másik tagállamából, elsősorban Lengyelországból importált, valamint forgalmazandó a kutyaoktatáshoz és kutyasporthoz szükséges felszereléseket és eszközöket, továbbá a Társaság által mindenkor értékesítendő bármely árut és nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást. Az egyes termékek adatlapja tartalmazza azok rövid leírását és a termékről készült fényképet. A webshopban található termékek eltérhetnek a képen látható termékektől, melyért azonban a Társaság nem vállal felelősséget. Az egyes termékek használati útmutatója a termékek rövid leírásában és a termékhez mellékelt tájékoztatóban található.

 

„Vásárló” jelenti azt a természetes vagy jogi személy Felhasználót, aki/amely a Terméket a Honlapon keresztül a Társaságtól Megrendeli.

 

2.2 A jelen ÁSZF alkalmazásában a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak az ÁSZF szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe.

3. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSI KÖRE

3.1 A Társaság és a Felhasználó közötti elektronikus kereskedelmi szolgáltatási jogviszonyra, illetőleg az az alapján létrejött Adásvételi Szerződésre vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák.

4. AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS ELFOGADÁSA A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL

4.1 A jelen ÁSZF-et a Társaság határozatlan időre adja ki. Az ÁSZF rendelkezései a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszonyban az ÁSZF elfogadásától alkalmazandók.

4.2 A jelen ÁSZF személyi hatálya a Társaságra, a Felhasználóra és a Vásárlóra terjed ki.

4.3 Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni – jogszabály kötelező erejű rendelkezése hiányában – a Honlap Felhasználó által történő jogszerű használatára, valamint a Társaság és a Felhasználó minden olyan kapcsolatára, melynek során a Társaság elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt.

4.4 Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és megismerte, illetőleg a Társaság a Ptk. 6:78. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

4.5 A „TUDOMÁSUL VESZEM ÉS ELFOGADOM” jelölő négyzet megjelölésével a Felhasználó kifejezetten nyugtázza az ÁSZF elolvasását, és – a Társaság figyelemfelhívó tájékoztatását követően – a jelen dokumentumban foglalt általános felhasználási és szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja.

5. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

5.1 A Társaság jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Társaság az ÁSZF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a Honlapon közzétenni.

5.2 A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a Társaságnál vagy a Honlapon tájékozódjon.

5.3 A módosított ÁSZF a Társaság és a Felhasználó között korábban létrejött, viszont még nem teljesített vagy még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, ezért a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta. Az ÁSZF-módosítás Felhasználó általi elfogadásának minősül és ebből kifolyólag a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszony ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, illetőleg a Felhasználó a módosítás Honlapon történt megjelenését követő 8 (nyolc) napon belül a Társaság felé írásban nem nyilatkozott kifejezetten úgy, hogy a módosítást nem fogadja el.

5.4 Amennyiben a Felhasználó – a Társasághoz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával – a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Társaság jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni a Felhasználó Regisztrációjának törlésével, vagy a jogviszonyt az ÁSZF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani. A Társaság ezen döntését megindokolni nem köteles.

5.5 Az ÁSZF nyilvános, azt a Honlapon bárki megtekintheti és megismerheti, ugyanakkor az ÁSZF a Társaság szellemi alkotása, az a hatályos jogszabályok alapján szerzői jogvédelem alatt áll.

6. KÉZBESÍTÉS

6.1 A Társaság a Felhasználónak szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket a Felhasználó által a Megrendelés/Regisztráció során megadott e-mail címre küldi meg. Amennyiben a megadott e-mail cím hibás, nem valós vagy a Megrendelés/Regisztrációt követően megszűnik, úgy az értesítés elmaradásából származó károkért a Társaság nem felel, felelősségét ebben a körben kifejezetten kizárja.

6.2 A Társaság részére szóló írásos küldeményeket a Társaság székhelyére, illetve az info@dingogear.hu e-mail címre kell megküldeni. A Társaság a Felhasználó kifejezett kérésére esetenként igazolást ad a küldemény átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a Társaság bélyegzőlenyomatával, felhatalmazott képviselője aláírásával és dátummal látja el.

6.3 Társaság elérhetőségei az alábbiak:

e-mail: info@dingogear.hu

posta: 1021 Budapest, Furulya utca 1. 1. em. 7.

 

 

 

7. A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE

7.1 A Társaság az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások során mindenkor a tőle elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint a Felhasználó érdekeinek az adott körülmények között lehetséges legnagyobb mértékben történő figyelembevételével jár el.

7.2 A Társaság nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – így különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán – következtek be („vis maior”).

7.3 A Társaság jogosult a Szolgáltatások nyújtását bármikor saját diszkrecionális döntésével felfüggeszteni vagy megszüntetni. A fenti 7.2 pontban foglaltak az irányadók abban az esetben is, ha (i) a Társaság a Szolgáltatások nyújtását saját diszkrecionális döntésével felfüggeszti vagy megszünteti; (ii) a Társaság vagy a Társaság valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig szünetelteti vagy korlátozza működését; illetőleg (iii) ha a Szolgáltatás szüneteltetésére a Felhasználók adatai védelmének érdekében kerül sor.

7.4 A Társaság a Szolgáltatást az Elkertv. rendelkezései szerint végzi.

7.5 A Társaság a Honlappal lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy Termékeit a Felhasználók elektronikus úton megismerhessék, valamint megvásárolhassák. A fentiekre tekintettel a Társaság, mint a Termék tényleges értékesítője elsődlegesen elektronikus kereskedelmi tevékenységet folytat.

7.6 A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Társaság nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. A Társaság kizár továbbá minden felelősséget a Honlap Felhasználói által tanúsított magatartásért.

7.7 Nem terheli felelősség a Társaságot olyan, kisebb jelentőségű hibákért vagy mulasztásokért, amelyek tömeges ügyletek teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak.

7.8 Nem felel a Társaság az általa vállalt Szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a Felhasználó és Harmadik Személy közötti jogvita, vagy Harmadik Személy felróható magatartása akadályozza.

7.9 A Társaság felelősségének jelen ÁSZF szerinti korlátozása vagy kizárása nem érinti a Társaságnak azt a felelősségét, amelyet szerződésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni.

8. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ÉS TÁRGYA

8.1 A Honlap használatához és a Honlapon található információkhoz történő hozzáféréshez Regisztráció nem szükséges. Felhasználó számára a Regisztráció kizárólag a jövőbeli Megrendelések megkönnyítésére szolgál.

8.2 A Honlapon történő Megrendeléshez, valamint Regisztrációhoz a jelen ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bármely Felhasználó jogosult.

8.3 Az elektronikus kereskedelmi Szolgáltatás tárgya a Társaság által forgalmazott Termékek Honlapon található elektronikus áruházon (webáruház) keresztül történő megvásárlása, amelyre a jelen ÁSZF és az Elkertv. rendelkezései az irányadók.

8.4 A Szolgáltatás tartalma vonatkozásában a Honlapon található információk irányadóak. A Szolgáltatások tartalmának esetleges bővüléséről vagy változásáról a Társaság a Honlapon közzétett hirdetmények, és/vagy e-mailben küldött tájékoztatók útján értesíti a Felhasználót.

9. MEGRENDELÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

9.1 Felhasználó a Honlapon történő Megrendeléssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit és az Adatkezelési Szabályzatot megismerte, illetőleg az Adatkezelési Szabályzatban rögzített adatkezelésekhez kifejezetten hozzájárul, egyúttal kifejezetten nyilatkozik, hogy betöltötte 18. (tizennyolcadik) életévét.

9.2 Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért, károkért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó Személyes Adatait tévesen vagy hibásan adja meg, jelszavát elfelejti vagy ezen Személyes Adatok illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válnak.

9.3 Szolgáltató mindenegyes Megrendelést és minden Regisztrációt önállóként kezel.

9.4 A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSA” menüpontban van lehetőség. Szolgáltatót a Regisztráció során megadott adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

9.5 Amennyiben a Felhasználó Regisztrálja magát a Honlapon vagy onnan Terméket rendel meg, úgy az alábbi Személyes Adatait kell kötelezően megadnia: (1) teljes név; (2) érvényes e-mail cím; (3) lakóhely / szállítási cím; (4) számlázási cím; (5) telefonszám; (6) jelszó. A Személyes Adatok megadása és ellenőrzése után a Megrendelés, illetőleg a Regisztráció befejezéséhez el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Szabályzatot.

9.6 Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy az általa megadott jelszó titokban tartásáért kizárólagosan ő felel.

9.7 A Társaság jogosult a Megrendeléssel vagy a Regisztrációval tudomására jutott, önkéntesen megadott Személyes Adatokat rögzíteni és azokat az Adatvédelmi Szabályzatban rögzített módon, helyen és ideig kezelni. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság külön Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezik, amelynek Felhasználó általi megismerése és elfogadása a megrendelés/Regisztráció, ezáltal a szolgáltatási jogviszony létrejöttének feltétele.

9.8 A jelen ÁSZF és a Társaság szabályzatai a Társaság szellemi alkotásai. A Felhasználó minden külön jogcselekmény nélkül, az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Társaságnak a szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni és személyhez fűződő jogait elismeri, köteles azokat tiszteletben tartani. A Társaság a fentiek szerinti jogai sérelme esetén a szellemi alkotások védelmére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jogosult eljárni és igényét érvényesíteni.

10. TERMÉK MEGRENDELÉSE, FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

10.1 A Termékek Megrendeléséhez Honlapon történő Regisztráció nem szükséges. Felhasználó Regisztráció nélküli is jogosult elektronikus kosarába Termékeket helyezni, azokat Megrendelni.

10.2 A Megrendelés folyamata:

(a) A Felhasználó által megrendelni kívánt Termékek, azok méretének, darabszámának kiválasztása és kosárba helyezése.

(b) Amennyiben a Felhasználó korábban Regisztrált, úgy bejelentkezhet fiókjába vagy Regisztráció nélküli Felhasználó esetén a jelen ÁSZF 9.5 pontjában rögzített Személyes Adatok megadása.

(c) Fizetési mód kiválasztása.

(d) A jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadása.

(e) Társaság által a megadott e-mail elérhetőségre visszaigazolás és számla küldése a Megrendelésről.

10.3 Felhasználó a Megrendeléssel járó fizetési kötelezettséget kifejezetten elfogadja.

10.4 A Honlapon kizárólag bankkártyás fizetés vagy a Társaság bankszámlájára történő átutalás útján lehet fizetést teljesíteni. A Társaság Visa, Visa Electron, MasterCard és Maestro bankkártyákat fogadja el. Amennyiben a Felhasználó a Társaság bankszámlájára történő átutalás útján kívánja teljesíteni fizetési kötelezettségét, úgy az átutalási megbízás során a „Közlemény” rovatba a megrendelési azonosítóját fel kell tüntesse.

10.5 Utánvétes fizetésre vagy egyéb fizetési mód kiválasztására egyik Felhasználónak sincs lehetősége. Szolgáltató kizárólag a megfizetett Terméket köteles a Vásárló részére eljuttatni. A Társaság Visa, Visa Electron, MasterCard és Maestro bankkártyákat fogadja el.

(a) Társaság nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

– 0 Ft-os, 1 Ft-os ár,

– kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl: 1000 Ft-os termék esetén a 20%-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén a Társaság felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

10.6 A Megrendelés elküldését követő 48 (negyvennyolc) órán belül a Társaság a Vásárló megadott e-mail címére visszaigazolást küld a Megrendelés megerősítéséről, mellyel a Társaság és a Vásárló között létrejön az Adásvételi Szerződés és melyben a Társaság a Vásárlót tájékoztatja a várható szállítás idejéről.

10.7 Az e-mail-ben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, az üzenet spam mappába helyezése az e-mail szolgáltató által vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Az e-mail-ben történő visszaigazolás automatikusan megtörténik a Megrendelés rögzítését követő 48 (negyvennyolc) órán belül.

10.8 A Megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Elkertv.-ben foglaltak az irányadóak. Az Adásvételi Szerződés – amennyiben a Vásárló természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, amely szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

10.9 A Társaság a Termékeket futárszolgálattal vagy átvételi pontokon történő átvétel vagy személyes átvétel útján juttatja el a Vásárlóhoz. A Társaság a Megrendelés/Regisztráció során hibásan, hiányosan vagy tévesen megadott szállítási adatokért felelősséget nem vállal.

10.10 A szállítás költsége a Vásárlót terheli, amit a rendszer az adott Termék árához, annak kiválasztását követően hozzáad.

11. ELÁLLÁS

11.1 A jelen fejezetben foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak, aki Terméket (árut) vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: „Fogyasztó”).

11.2 A Fogyasztó jogosult a Terméknek, több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül az Adásvételi Szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

11.3 Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Társaság részére a Társaság fenti 6.3 pontban meghatározott valamely elérhetőségén. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

11.4 A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 12. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

11.5 Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

11.6 Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasolt, hogy a Fogyasztó az elállásról szóló levelet ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

11.7 A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt Terméket a Társaság 6.3 pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket. A Termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

11.8 Ha a Fogyasztó eláll az Adásvételi Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül – a Termék visszaküldése feltételével – a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

11.9 A visszatérítés fizetési módja kizárólag banki átutalás a fizetésre használt bankkártyához tartozó bankszámlaszámra. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

11.10 Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

12. SZAVATOSSÁG

12.1 Vásárló minőségi kifogás esetén szavatossági igénnyel élhet a Társaság felé. A szavatosság a Társaság hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a Termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a Honlapon feltüntetett és a Társaság által meghatározott tulajdonságoknak.

12.2 A Vásárló új Termék vásárlása esetén a Ptk. 6:163. §- a értelmében a teljesítés időpontjától számított 2 (kettő) éves elévülési idő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényeit.

12.3 A kiszállított Termékekkel kapcsolatos minőségi reklamációkat, kifogásokat a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kell a Társaság felé közölni. A jogszabály fogyasztói szerződések esetében 2 (kettő) hónapos határidőt állapít meg, amelyen belül a kifogásközlés kellő időben megtettnek minősül. A 2 (kettő) hónapon túli bejelentés önmagában nem eredményezi a Vásárló jogainak elveszítését, de a késedelmes közléssel okozott károkat meg kell téríteni a Társaság részére. Hibás teljesítés esetén a Vásárló

(a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Társaságnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

(b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga a Vásárlónak, vagy ha a Társaság a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

13. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

13.1 A jelen ÁSZF 11.1 pontja szerinti Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő írásban:

(a) e-mail: info@dingogear.hu

(b) postai levél: 1021 Budapest, Furulya utca 1. 1. em. 7.

13.2 Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles panasznyilvántartásában 5 (öt) évig megőrizni.

13.3 Amennyiben a Társaság és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

(a) panasztétel a fogyasztóvédelmi szakhatóságoknál,

(b) békéltető testület eljárásának kezdeményezése,

(c) bírósági eljárás kezdeményezése.

13.4 Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó szakhatóságokhoz és békéltető testülethez fordulhat.

13.5 Fogyasztóvédelmi szakhatóságnál történő panasztétel elsőfokon a Felhasználó lakóhelye szerinti területileg illetékes járási hivatalnak terjeszthető elő. Az illetékes járási hivatal az alábbi linken található meg: https://jarasinfo.gov.hu/. Másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

13.6 A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Az eljárásra a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Felhasználó belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában, illetőleg a Felhasználó kérelmére a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett Szolgáltató székhelye alapítja meg. A panasztétel ezen formájánál felhívjuk a figyelmet, hogy a békéltető testület előtt – a jelen ÁSZF 11.1 pontjában rögzített természetes személye Fogyasztón kívül – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLX. törvény („Fgytv.”) 2.§ a) pontja alapján fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, valamint a 2018/302 EU rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

13.7 A jelen ÁSZF 11.1. pont alapján Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”) alapján bírósági eljárás kezdeményezésére jogosult a Társaság székhelye vagy a saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt.

14. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

14.1 A Honlap külön Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Megrendeléssel/Regisztrációval egyidejűleg elfogad és tudomásul vesz.

14.2 Az Adatvédelmi Szabályzat mindenki számára, hozzáférhetően, elektronikus formában elérhető: […]

15. A FELHASZNÁLÓ SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI

15.1 A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával szavatolja, hogy:

(a) nagykorú, cselekvőképes személy, munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 18. életévét betöltött személy vagy jogi személy képviseletére jogosult képviselő;

(b) elolvasta, megértette, a jelen ÁSZF tartalmát és feltételeit;

(c) elolvasta és megértette a Társaság Adatvédelmi Szabályzatát;

(d) a Szolgáltatás igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más Felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik;

(e) kártalanítja a Társaságot Harmadik Személyek részéről felmerülő minden olyan igénnyel szemben, amely a Honlap Felhasználó általi használatával, illetve a Társaság Szolgáltatásainak igénybevételével függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, igényt, hiányt, kárt.

15.2 Amennyiben a Felhasználó bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Társaság által nyújtott Szolgáltatás azonnali beszüntetését vonhatja maga után, illetőleg a Társaság az általa legmegfelelőbbnek ítélt szankció alkalmazására jogosult.

16. A TÁRSASÁG JOGAI AZ INTERNETES FELÜLET TARTALMÁNAK VÉDELME ÉRDEKÉBEN

16.1 A Felhasználó a Megrendeléssel/Regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan tartalmat, anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál, illetőleg amelyek megsértik vagy megszegik a Társaság vagy bármely Harmadik Személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát.

16.2 A Társaság az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja a Honlap Szolgáltatásaival szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

(a) a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

(b) a Társaság számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet;

(c) más Felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

(d) a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

(e) felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

(f) olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél, illetőleg Harmadik Személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

(g) vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;

(h) olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

16.3 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználók Megrendelését/Regisztrációját, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a Felhasználó által a Honlapon keresztül megjelenített tartalom:

(a) védjegyet sért,

(b) mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,

(c) más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,

(d) obszcén vagy trágár kifejezés,

(e) rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,

(f) burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

17. REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

17.1 A Felhasználó bármikor törölheti Regisztrációját, ezáltal bármikor megszüntetheti a Társasággal létrejött szolgáltatási jogviszonyt. A Regisztráció megszüntetésével a Társaság által nyújtott szolgáltatási jogviszony megszűnik.

17.2 A Társaság bármely regisztrált Felhasználót törölhet a nyilvántartásából, amennyiben a regisztrált Felhasználó bizonyíthatóan a Honlapot támadó, ártó tevékenységet folytat. A Társaság a többi Felhasználó általi zavartalan felhasználás érdekében ilyen tevékenység esetén büntetőjogi feljelentéssel élhet, illetve kártérítési igényét is érvényesítheti a bizonyítottan jogellenes magatartást végzőkkel szemben.

17.3 A Felhasználó elhalálozása esetén a Regisztráció törlése iránt közeli hozzátartozó, illetve törvényes képviselő járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával.

18. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK RENDEZÉSE

18.1 Az információs szolgáltatási jogviszonyra elsősorban az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat, másodsorban Magyarország jogszabályai az irányadók.

18.2 Szerződő felek minden, a jelen ÁSZF-vel kapcsolatos jogvitában alávetik magukat a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”) általános szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróságnak.

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19.1 Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad.

19.2 Az ÁSZF-ben, vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat Társaság általi gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását.

A jelen ÁSZF -et, valamint a Társaság Adatvédelmi Szabályzatát elolvastam és megértettem, azokat kifejezetten elfogadom.

X